OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU


(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

w związku z przystąpieniem do Konkursu pn: ZA/PRZECIW (dalej Konkurs) 

przyjmuję do wiadomości, iż:

 

1.     Administratorem moich danych osobowych jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 

02-008 Warszawa, Polska.
2.     Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,   o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla mojego uczestnictwa Konkursie.
3.     Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotom, które uczestniczą w realizacji Konkursu.
4.     Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w akcjach reklamowych, informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
5.     Podanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie, 

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału lub otrzymania   nagrody.
6.     W celu udziału w Konkursie przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, nazwa uczelni, rok ukończenia uczelni, adres e-mail i wizerunek.
7.     Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679.

8.     Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
9.     Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a w przypadku otrzymania przeze mnie nagrody do czasu jej odebrania (zrealizowania).
10.  Mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych PJATK wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:  iod@pja.edu.pl
11.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
12.  W związku z przetwarzaniem moich danych przysługuje mi prawo:

1)    dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
2)    do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
3)    do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
4)    do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5)    do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6)    do przenoszenia danych,
7)    do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.