REGULAMIN KONKURSU

Międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów i absolwentów ostatnich 5 lat po ukończeniu studiów (wszystkich stopni) pod tytułem ZA/PRZECIW

ORGANIZATOR:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

MECENAS KONKURSU:
Fundacja Fabryki Norblina 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Galeria Dydo w Krakowie

PARTNERZY:
Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym 27. Biennale Plakatu w Warszawie 2020

CEL KONKURSU:
Wyłonienie najciekawszych kreacji graficznych (plakatów) będących wizualnym komentarzem do tytułowego hasła.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych dowolnych kierunków oraz absolwentów z ostatnich 5 lat (dyplom uzyskany nie wcześniej niż w 2015 roku).
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:
— pracy konkursowej zgodnie z podanymi w regulaminie wytycznymi;
— wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z: danymi adresowymi i kodem pracy, nazwą uczelni, kraju, w przypadku absolwentów roku jej ukończenia;
— podpisanego Oświadczenia (załącznik do regulaminu).
3. Wraz z przesłaniem pracy Autor:
— zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z Pracy do celów związanych z organizacją Konkursu i jego promocją oraz do celów realizacji wystaw pokonkursowych, jak również do promocji i informacji o działalności statutowej Organizatora– na polach eksploatacji obejmujących: 
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
b. W zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
— oświadcza, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
— wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w oferciea konkursowej.

4. Uczestnicy zgłaszają swoje prace anonimowo, do każdej pracy należy przypisać sześciocyfrowy kod składający się z cyfr, małych i dużych liter.
5. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 plakaty (każdy musi być opatrzony odrębną kartą zgłoszenia i kodem).
6. Wyłonione drogą niniejszego konkursu zwycięskie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu finaliści przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskich prac oraz udzielają zgody na ich wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji.

SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Wersję poglądową każdej zgłaszanej pracy konkursowej wraz z akceptacją regulaminu i oświadczenia należy przesłać przez formularz znajdujący się na stronie konkursu: www.poster.pja.edu.pl w postaci pliku cyfrowego: format: 10 × 7 cm (wyłącznie orientacja pionowa), 300 dpi, RGB, jpg (maksymalnie 5 MB) do dnia 30 lipca 2020 r.
2. Każdą pracę należy nazwać sześciocyfrowym kodem składający się z cyfr, małych i dużych liter (tym samym który autor przypisał pracy w karcie zgłoszenia) na przykład: 601Ak3.jpg Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska, w jakimkolwiek miejscu na pracy.
3. Finaliści zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową i będą zobowiązani do przesłania pocztą lub dostarczenia osobiście dwóch egzemplarzy wydrukowanych plakatów w formacie B1 (70 × 100 cm) na adres: Dydo Galerii Plakatu, al. Focha 1, 30-111 Kraków, w terminie do 10 września 2020 r. Prac nie należy naklejać na sztywne podłoże. Na opakowaniu należy umieścić napis: „Konkurs: ZA/PRZECIW”. Koszty wydruku oraz przesyłki ponoszą autorzy plakatów. Istnieje możliwość wydruku plakatów przez Galerię Dydo w Krakowie za uiszczeniem opłaty 80 zł (za druk dwóch egzemplarzy plakatów) na konto Galerii Dydo lub portal PayPal. Wszystkie szczegóły zostaną podane finalistom w późniejszym terminie, w odrębnej korespondencji mailowej.
4. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych (wglądówek): 30 lipca 2020 r.
5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Jury.
6. Prace zawierające treści powszechnie uznawane za obelżywe i wulgarne nie będą dopuszczone do konkursu.

TERMINY:
Ogłoszenie konkursu: 30 maja 2020 r.
Data przesłania projektów: 30 lipca 2020 r.
Ogłoszenie finalistów (50 najlepszych prac): 20 sierpnia 2020 r.
Dostarczenie wydrukowanych prac na wystawę: 10 września 2020 r.
Ogłoszenie zwycięzców: październik 2020 r.
Wystawy pokonkursowe: październik 2020 — grudzień 2021 r.

NAGRODY:

Spośród nadesłanych zgłoszeń międzynarodowe jury wyłoni laureatów:
1 miejsca, który otrzyma nagrodę w wysokości 2500 PLN
2 miejsca, który otrzyma nagrodę w wysokości 1500 PLN
3 miejsca, który otrzyma nagrodę w wysokości 1000 PLN
oraz
50 finałowych plakatów które zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych w Krakowie, Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, Łodzi oraz w Zhengzhou w Chinach. 

Galeria Dydo w Krakowie,
Fabryka Norblina w Warszawie,
Galeria Rektorska Akademii Sztuki w Szczecinie,
Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
ASP w Łodzi (Pracownia Plakatu i Grafiki Przestrzennej)

Finaliści konkursu otrzymają stosowne certyfikaty.
Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród, zmiany terminów, miejsc i formy ekspozycji prac na ekspozycję w przestrzeni wirtualnej i uzależnia te czynniki od sytuacji epidemicznej (lokalnej i globalnej).

JURY:
1. Prace konkursowe będą oceniane przez międzynarodowe Jury Konkursowe powołane przez Organizatora w składzie:
Lech Majewski, Poland
Suzana Machicao, Bolivia
Götz Gramlich, Germany
Agnieszka Ziemiszewska, Poland
Leo Lin, Taiwan
Xavier Bermúdez, Mexico
Tomoko Miyagawa, Japan
Arafat Al-Naim, UAE
Laze Tripkov, Macedonia
Natalia Dydo, Poland
Olga Severina, Ukraine / USA
Adam Klasa, Poland
Hervé Matine, France
Rikke Hansen, Denmark
Krzysztof Ducki, Hungary
Xu Wei, China 

2. Zadaniem Jury jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie laureatów i finalistów.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu: www.poster.pja.edu.pl
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

INNE POSTANOWIENIA:
Przystąpienie do konkursu oznacza, że w przypadku zakwalifikowania wybranych projektów, ich Autorzy przenoszą na Organizatora — na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych — w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 t.j. ze zm.). Odmowa ww. skutkuje wycofaniem pracy z konkursu. Organizator ma prawo dokonywania w projekcie zmian koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym projekt będzie wykorzystany; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie będzie rozpowszechniany projekt. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z treścią Oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu. Członkowie Jury nie mogą brać udziału konkursie ani konsultować prac konkursowych. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:
1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zwycięzcy będą informowani mailowo. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Wszelkich informacji udziela sekretariat konkursu z siedzibą w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie:
poster@pja.edu.pl